Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)
DOLGU MALZEMESİ, KANALİZASYON HATLARI VE DRENAJ İLE İÇME SUYU YATAKLAMA GÖMLEKLEME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 3.BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 Kalem 0-63 (Dolgu Malzemesi), 12x22 (Kanalizasyon Hatları ve Drenaj), 0,4 (İçme Suyu Yataklama Gömlekleme) Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/428378
1-İdarenin
a) Adı:ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 3.BÖLGE SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Doğanbey Mahallesi Kazım Karabekir Cad. 70 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3126162414 - 3123115999
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:3 Kalem 0-63 (Dolgu Malzemesi), 12x22 (Kanalizasyon Hatları ve Drenaj), 0,4 (İçme Suyu Yataklama Gömlekleme) Malzeme Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:
3 Kalem 0-63 (Dolgu malzemesi),12-22 (Kanalizasyon hatları ve drenaj), 0-4 (İçme suyu yataklıma gömlekleme) malzeme alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Aski Çankaya Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Sincan Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Keçiören Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Pursaklar Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Çubuk Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Polatlı Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Kalecik Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Ayaş Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Şereflikoçhisar Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski K.Kazan Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Kızılcahamam Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Çamlıdere Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Evren Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Nallıhan Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası Aski Beypazarı Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Stok Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi:Malzemeler sekiz parti halinde her partide toplam miktarın en az 1/8 oranında idarenin belirttiği stok sahalarına teslim edilecektir. Birinci parti işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, İkinci parti işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde, Üçüncü parti işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde, Dördüncü parti işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günü içerisinde ,Beşinci parti işe başlama tarihinden itibaren 150 takvim günü, Altıncı parti işe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günü, Yedinci parti işe başlama tarihinden itibaren 210 takvim günü, Sekizinci parti işe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günü içerisinde idare tarafından belirlenen stok sahalarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) takvim günü içerisinde

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:31.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Aski Genel Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşca düzenlenen, isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmesi yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; kaya kırma ve eleme yöntemi ile elde edilen; dolgu malzemesi, drenaj,  İçme suyu yataklıma gömlekleme  malzeme alım ve satımı kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.