Aski Genel Müdürlüğü İhale Detayıblank.gif (3×3)

181 (YÜZSEKSENBİR) KALEM 555 (BEŞYÜZELLİBEŞ) ADET DALGIÇ MOTOPOMP

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

181 (Yüzseksenbir) Kalem 555 (Beşyüzellibeş) Adet Dalgıç Motopomp mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1272516

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Hacıbayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3126166022 - 3123116295

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

181 (Yüzseksenbir) Kalem 555 (Beşyüzellibeş) Adet Dalgıç Motopomp

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

181 (Yüzseksenbir) Kalem 555 (Beşyüzellibeş) Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı İvedik Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanılacak ve malzemelerin tamamı tek parti halinde 120 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile beraber işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.01.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ASKİ Genel Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonu, Hacıbayram Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici firmanın, İdarenin hizmet ettiği il sınırları içinde yetkili servisi olduğunu gösterir belgeyi tekliflerinde sunacaklardır. Aksi takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Yüklenici firma; ihale aşamasında 1 takım teknik özelliklerini ve değerlerini gösteren en yeni kataloglarını idareye teslim edecektir. 

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler; teklif ettikleri dalgıç tip motopomplara ait (TS 11146) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine sahip olacaktır, İstekliler; TSE, CE ve EN ISO/IEC 17025 Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı belgelerine sahip olacaktır, bu belgeleri tekliflerinde sunacaklardır. Aksi takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektöre yapılan dalgıç pompa veya dalgıç motor satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.