Aski Genel Müdürlüğü İhale DetayıLABORATUVAR ÖLÇÜM CİHAZ VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma Ve Su Havzaları Daire Başkanlığı

Laboratuvar Ölçüm Cihaz Ve Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/808675

1-İdarenin

a) Adı: ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma Ve Su Havzaları Daire Başkanlığı

b) Adresi: Hacıbayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 70 06050 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası: 3126161360 - 3123964373

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Laboratuvar Ölçüm Cihaz Ve Malzemeleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:

4 Kalem Laboratuvar Ölçüm Cihazı ve Malzemeleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı’ na bağlı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü’ nün İvedik Mahallesi 1502/1 Cadde Yenimahalle/ANKARA yerleşkesindeki laboratuvara montajlı ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. 

ç) Süresi/teslim tarihi: Malın teslim süresi 90 takvim günüdür. Malzemeler sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü laboratuvarına montajlı ve çalışır vaziyette kullanıma uygun şekilde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: 1 takvim günü içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.01.2022 - 10:00 İhale: 26.01.2022 tarih ve saat: 10,00'a ertelenmiştir.

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı (Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi  tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 

İhaleye teklif verecek istekliler, teklif ettikleri ürünlere ait teknik doküman, marka, menşei ve katalogları orijinalini ve Türkçe çevirili şekilde teklif ekinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Laboratuvar Analiz ve Ölçüm cihazları satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)  oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.