İÇME SUYU KALİTESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

ASKİ Genel Müdürlüğümüz, 25.634 km2 hizmet alanında, Ankara Metropolkent Merkezinde dokuz, kentsel ve kırsal bölgede 16 olmak üzere toplam 25 ilçe 1425 mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini ile çevreye duyarlı bir şekilde atıksu ve yağmursuyunun toplanması ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yürütmektedir.  
2014 yılında, 6360 sayılı kanun ile hizmet alanı 3 kat artmış olan ASKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılından itibaren, tüm hizmet alanı içerisinde, sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini için yoğun gayret ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Diğer taraftan, son dönemde bazı sosyal medya platformlarında, ASKİ Genel Müdürlüğünün vatandaşlarımıza sağlamış olduğu suyun kalitesine ilişkin bir takım provokatif haberler bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, vatandaşlarımızın sağlığı üzerinden, yapılan bu tezvirat, seviyesizlikte son noktadır.  

Türkiye’deki tüm su ve kanal idareleri, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve uygulaması kontrol edilen, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun bir şekilde abonelerine su temin etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda da, su idareleri tarafından yönetmelik hükümlerine uygun olarak su temin edilmesinin kalite kontrolü, hizmet sağlayıcı olan su idareleri tarafından günlük, Sağlık Bakanlığı tarafından ise belli bir program dâhilinde kontrol edilmektedir.
Yapılan kontrollerde şayet Sağlık Bakanlığı tarafından bir uygunsuzluk tespit edilirse, ilgili su idaresine bahse konu uygunsuzluk bildirilip, bir termin planı çerçevesinde, uygunsuzluğun giderilmesi talimatlandırılmaktadır. Dolayısı ile sağlıklı içmesuyunun tüm ülkede teminatı öncelikle Sağlık Bakanlığıdır. Bildirilen uygunsuzluğun öngörülen sürede giderilmediği durumda ise Bakanlık tarafından idari yaptırım uygulanmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen uygunsuzluklar iki ana grupta toplanmaktadır. 

1. Mikrobiyolojik Uygunsuzluklar 
2. Kimyasal Uygunsuzluklar

Ankara genelinde, 6360 sayılı yasa ile köy tüzel kişiliğinin kaldırılması ile mahalleye dönüştürülerek ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk sahamıza dâhil olan bazı mahallelerin, içme ve kullanma suları yerel kaynaklardan karşılanmaktadır. Söz konusu mahallelerde (köy), mevcut alt yapı sisteminin servis ömrünü tamamlamış olmasına bağlı olarak, zaman zaman Bakanlık tarafından, Genel Müdürlüğümüze, Mikrobiyolojik Uygunsuzluklar bildirilmekte ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da ivedi bir şekilde uygunsuzluk giderilmektedir. 

Mikrobiyolojik Uygunsuzlukların çözümüne yönelik olarak işletme ekiplerimiz tüm içmesuyu depolarına klorlama sistemi kurmuş olup, bahse konu sistem sürekli denetlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar akabinde içmesuyu uygunsuzlukların gideriminde önemli ilerleme kaydedilmiş, uygunsuzluklar bir önceki döneme nazaran 2/3 oranında azaltılmıştır.  Yine 2019-2023 döneminde, toplam 383 adet içmesuyu deposunda bakım, onarım ve tadilat yatırımı gerçekleştirilmiş ki bu sayı 2014-2019 arasında yapılan bakım, onarım ve tadilat yatırımının yaklaşık 3,5 katıdır. Yine bu dönemde yapılan yeni içmesuyu deposu da 313 adet olup bir önceki döneme göre 3,3 kat daha fazla yatırım yapılmıştır. 2023 yılında Bakanlık tarafından bildirilen Mikrobiyolojik Uygunsuzlukların % 93 ü ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmuş, % 7 lik kısım için de planlama yapılmış ve Bakanlığa termin planı bildirilmiştir. 

Bakanlık tarafından bildirilen Kimyasal Uygunsuzluklar ile ilgili olarak ise, ASKİ Hizmet alanı içerisinde bulunan 867 mahallenin (köy) 434 tanesinin içmesuyu temini, yüzeysel kaynak yetersizliği nedeniyle yer altı suyundan sağlanmaktadır. Ankara’nın jeolojik yapısı nedeniyle de, yer altı suyunda Arsenik, Mangan, Bor, Sülfat vb. içmesuyu kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Bu durumlarda, ilgili mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini için, Genel Müdürlüğümüzce Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi kurulumu yapılarak içmesuyu temini sağlanmaktadır. 2019-2023 döneminde 22 adet yeni Küçük Ölçekli İçmesuyu Arıtma Tesisi kurularak 36 mahalleye sağlıklı içmesuyu temini sağlanmıştır. Yine 2023 yılında, Bakanlığa bildirilen plan çerçevesinde 40 mahallede, gerek içmesuyu yetersizliği gerekse de içmesuyu kalitesi sorununun giderilmesi için 16 adet arıtma tesisi kurulumu planlanmış, gelinen noktada arıtma tesislerinden 10 tanesi kurulmuş, 18 mahallenin içme suyunun arıtılması için işlemler tamamlanmış, 6 adet arıtma tesisinin kuruluşu çalışmaları ise devam etmektedir.
Sonuç olarak, Genel Müdürlüğümüz tarafından hizmet alanına sağlanan içmesuyunun kalitesi, Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli kontrol edilmekte ve bildirilen uygunsuzluklar ile ilgili ivedi bir şekilde bütüncül çözümler üretilmektedir. Tüm çalışmalar Sağlık Bakanlığı ile uyum içerisinde yürütülmekte ve gerekli tüm bildirimler tarafımızca Bakanlığa yapılmaktadır. 

Tüm vatandaşlarımıza, Genel Müdürlüğümüz tarafından sağlanan içmesuyu kalitesinin ASKİ Genel Müdürlüğü garantisi,  Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde olduğunu bildirir saygılarımızı arz ederiz.