ABONENİN HAKLARI

Abone, başvurusuyla ilgili tam olarak bilgilendirilmelidir.

Abonenin talep ettiği hizmetin hangi şekilde ve hangi sürede yerine getirileceği önceden açıklanmalıdır.

Abonenin ödemek zorunda olduğu mali yükümlülükler, talep halinde mevzuat dayanakları ile başvuru sahibine açıkça bildirilmelidir.

Abonelik sözleşmeleri ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmeli ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile aboneye verilmelidir.

Aboneler su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğini kontrol edilmesini İdareden isteyebilir.

Abone geçici olarak su kullanmayacağını idareye yazılı olarak bildirmesi durumunda, bu süre zarfında tahakkuk çıkarılmamalıdır.

Aboneler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilmeli, itiraz, İdare tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılmalı ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmelidir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, en çok geriye dönük üç dönem olmak üzere işlem yapılarak, itiraza konu faturalarda gerekli düzeltme yapılmalıdır.

Elektronik ortamda erişimi mümkün olan belgeler başvurandan istenmemelidir.

Engellilerin kamu hizmetine erişimi için her türlü kolaylık sağlanmalıdır.

Gereksiz belge istenilmemeli, vatandaş beyanına güven esas alınmalıdır.

İdare, kendisinde bulunan belgeleri vatandaştan istememelidir.

İstenen belgenin aslının sunulması halinde idare, bu belgenin suretini aslına uygun olduğu şeklinde onaylayıp başvuru yapılan işlem sürecinde bu belgenin suretini kullanmalıdır.

Başvurular hizmet standartlarında belirtilen sürede sonuçlandırılmalıdır.

Reddedilen işlemlerde, ret gerekçesi bildirilmelidir.

Başvuranlara, tesis edilen işlemler hakkında hangi mercilere ve hangi sürede itiraz edebilecekleri bildirilmelidir.

Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde; başvuru sahibinden güvence bedeli, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları ve kanal bağlantı bedelinin ödendiğine dair makbuz dışında başkaca bir belge istenmeksizin e-devlet kapsamında yapı ruhsatı, tapu tescil belgesi, kira sözleşmesi, işyeri açma belgesi, vergi levhası gibi belgeler İdarece temin edilerek TC kimlik numarası ile başvuru sahibinin beyanına dayalı olarak işlem yapılmalı, başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu İdare tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilecek, başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı sureti veya başkaca bir belge talep edilmemeli, abonelik tesisi için alınması zorunlu olup, e-devlet temin edilemeyen belgeler aboneden istenmelidir.

İdare, abonelik sözleşmesini, herhangi bir yasal ya da teknik sakınca yoksa yapmalı ve hizmeti ferde ulaştırmalıdır.

Aynı kullanım yerine ait önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulmamalıdır.

Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerden güvence bedeli tahsil edilmemelidir.

Tesisatlarına sayaç taktıracak kişiler, İdarece belirlenen tipteki su sayaçlarını İdareden veya piyasadan temin edebilir.

Şube yollarının bakım ve onarımı İdare’ye, korunması ve sayaçtan sonraki arızalar aboneler ait olduğundan, aboneden kaynaklanmayan sayacın bozulması vb. durumlarda sayaç ya tamir edilerek ya da yenilenerek ücretsiz değiştirilmelidir.

İdare, her bir tüketim dönemi sonunda abonenin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemelidir.

Ödeme bildiriminde yer alan bilgiler anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmelidir.

İdare ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye göndermelidir.

Faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51 nci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşmamalıdır.

İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden alınan güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması ve İdare ile abone arasındaki tüm hesapların tasfiye edilmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3 ’ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade etmelidir.