İhale Detay
İhale Adı Muhtelif ebatlarda dış lastik alımı
Kik Kayıt No 2011/209397
İlan Tarihi 30.12.2011
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
İhale Tarihi 25.01.2012
İşin Süresi 30 takvim günü  
İhale Detayı

LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’ndan

 

Muhtelif çaplarda dış lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2011/209397

1-İdarenin

a) Adresi : Fuat Börekçi Caddesi 70 06630 ALTINDAĞ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3123117917 - 3123109804

c) Elektronik Posta Adresi : orhan.ekinci@aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri  : ASKİ Atölyeler Şube Müdürlüğü Ambarı, Gümüşdere Mah. Turgut Özal Bulvarı No:2 ANKARA

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ASKİ Genel Müdürlüğü-Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-Fuat Börekçi Cad.No:70 ULUS/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 25.01.2012 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

1-Ticari araç ve kamyon lastikleri için TSE 11375 belgesi,

2-Yol dışı araç lastikleri için TSE 10121 belgesi,

Bu belgeler tekliflerle beraber her marka için ayrı ayrı sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

İstekliler tekliflerine, teklif ettikleri lastiklerin özellikleri ve teknik bilgilerini içeren resimli orjinal ürün katalogunu sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü araç lastiği satışı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü-Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-Fuat Börekçi Cad.No:70 ULUS/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü-Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı-Fuat Börekçi Cad.No:70 ULUS/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

S.No    Açıklama        Birimi  Miktarı

1          Dış lastik 12.R.22,5 Kışlık-tubeless-radial 16 kat şantiye tipi     Adet    15

2          Dış lastik 315/80-R.22,5 ön-tubeless tam çelik yol dışı şantiye tipi         Adet    60

3          Dış lastik 315/80-R.22,5 arka-tubeless tam çelik yol dışı şantiye tipi     Adet    240

4          Dış lastik 16.9x28 V diş-tubeless 12 kat (Beko kepçe için)          Adet    10

5          Dış lastik 1000X20 V diş 16 kat (Excavatör için) kolonlu Adet    30

6          Dış lastik 23,5 X 25 L3 diş-tubeless-rock type 20 kat (Loder için)          Adet    15