KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.

  Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kurumumuz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.


Tanımlar

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder


 Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

  KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Kurum tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 Kişisel verileriniz; 

·  Kurumumuzla su aboneliği ve kurumumuzdan alınan diğer hizmetler amacıyla yapmış olduğunuz sözleşmesel hak ve yükümlülükler ile diğer yasal veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·  Abonelerimiz ile daha etkin hizmetin sunulması için abonelerimiz ilgili iletişimin kurulması tespit edilen sorunların giderilmesi, kurum altyapı çalışmalarımızın ve hizmetlerinin vatandaşlarımıza bildirilmesi,

·  Vatandaşların soru, talep, şikayet, arıza bildirimini 153 Çağrı Merkezi vasıtasıyla iletmesi halinde, kayıt atına alınan görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla abone bilgilerinin doğrulanması,

·  Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespit edilmesi, önlenmesi, incelenmesi ile ilgili olarak idari veya adli makamlara bildirilmesi amacı ile,

·  Kurum ile abonelerimiz arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Kurumumuzun hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,

·  Kanunda ve Yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya abonelerimiz ile Kurum arasındaki ilişkiyi ilgilendiren diğer bildirimlerin vatandaşlara yapılması,

·  Abone taleplerinin kabul edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi, abonelerden ödeme alınması esnasında bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,

·  Abonelik müracaatlarının alınması ve sözleşme aşamasında abone bilgilerinin doğrulanması

· Faturaların veya su ihbarnamelerinin tarafınıza tebliğ edilmesi ve borçlarınız hakkında bilgilendirme yapılması,

 Amaç ile , KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde bahsedilen kişisel verileri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kurumumuz KVKK'da belirtilen düzenlemelere uygun bir şekilde kişisel verileriniz mevzuata uygun bir biçimde yurt dışına aktarılabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tedbirler alınır.

  Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Kanun (KVKK) yönetmeliklerin öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması gerektiği durumlarda kanun ve yönetmelikte öngörülen sınırlamalara uygun davranılmasına gerekli özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

 · Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,

 · Su aboneliğinin sağlanması kapsamında abonelere taleplerinin karşılanması, sayaç okuma işleminin yapılması, arıza bakım veya onarım ile ilgili süreçlerin yürütülebilmesi, vb. amaçlarla Kurumumuzun faaliyet alanlarına giren hususlarda ilgili hizmet alınan şirketlere ve alt yüklenicilerimize,

 · Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla Kurumumuz avukatları ile ilgili yargı makamlarına,

·  Talep edilmesi halinde kamu kurumları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

  Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından verilen hizmet, ya da faaliyete bağlı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle;

  Kurumumuz Abone Merkezlerimizden ve hizmet alınan doğrudan, internet sitesi, çağrı merkezi, kurum mobil uygulamalarından, sosyal medya üzerinden, abonelerimizin iletişim bilgilerinin alındığı operatörlerden veya anlaşmalı kurumlardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Su aboneliğinin sağlanması amacıyla yapılan abonelik sözleşmesinden ve Kurumumuzla yaptığınız sözleşmenin her aşamasında verdiğiniz kişisel verileriniz, Kurumumuzun sağladığı hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Kurumun bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Kurumumuz hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yahut abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında kişisel verileriniz işlenebilecektir.


 Veri Sahibinin Hakları

 Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Kuruma başvurarak kendisiyle ilgili;

· Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel    verilerinin    işlenme    amacını    ve    bunların    amacına    uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,
· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
· 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
· KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6698 KVKK kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı olması durumunda kimliğinizi doğrulayıcı belgeleriniz ve talebinizi bildiren dilekçeniz ile ASKİ Genel Müdürlüğü Şubelerimize bizzat elden veya askigenelmudurlugu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza,mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile iletebilirsiniz.

  Başvurularınız kurumumuz tarafından yapılacak incelemelere ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.